Written on 16 มีนาคม 2015, 00.00 by sarayuth
2014-02-05-01-49-24    
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง58

Share/Save/Bookmark
 
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา2559

...
โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) ได้จีดพิธีไหว้ครูประจำปี
การศึกษา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โดยมีจัดพิธีออกเป็น
2 รัดับคือ รอบแรกพิธีไหว้ครูระดับชั้นอนุบาล และรอบที่ 2 พิธี
ไหว้ครูระดับประถมศึกษา รวมนักเรียนทั้งสิ้น 1386 คน
 
Share/Save/Bookmark
 
ประเมินระบบดูแลฯ นักเรียน

...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต2
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนบ้านท่ายางฯ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมทุกรายการ
 
Share/Save/Bookmark
 
เลือกตั้งประธานนักเรียน 

...
โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) ร่วมกับคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจังหวัดเพชรบุรี จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ด้วยเครื่องลงคะแนนอัตโนมัติ
ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา
2559 คือ เด็กหญิงพิชญ์สินี นวมนาคะ
 
Share/Save/Bookmark
 
พิธีปฏิญาณตนข้าราชการครู 

...คณะครู ผู้บริหาร
โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) ได้กล่าว
คำปฏิญาณตนเนื่องในวันครูเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 โดยมี
ตัวแทนนักเรียน ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษาจำนวน 100
คนร่วมพิธี
 
Share/Save/Bookmark
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 9
Copyright © 2016 โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์).
Designed by joomla2you